Minimalna emerytura z zus

Emerytura to świadczenie pieniężne zapewniające środki utrzymania osobom starszym, które z powodu swojego wieku nie mają już możliwości kontynuowania pracy zarobkowej. Wysokość emerytury jest różna i przysługuje osobom, które osiągnęły wiek uprawniający do takiego świadczenia, a także mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia albo odpowiednią ilość zgromadzonego na koncie ubezpieczeniowym kapitału.

Według starych zasad podstawę wymiaru emerytury stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenie emerytalne z okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie. Ponadto do podstawy wymiaru emerytury dolicza się inne składniki przysługujące np. kwoty zasiłków chorobowych, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy itp. Natomiast osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1968 roku nabywają prawo do emerytury według nowych zasad niezależnie od faktu przystąpienia lub nieprzystąpienia do jednego z otwartych funduszy emerytalnych. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Prawo do emerytury według nowych zasad nie jest uzależnione od udowodnienia określonego minimalnego okresu ubezpieczenia. Wysokość nowej emerytury jest wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi, w jakim ubezpieczony zdecyduje się przejść na emeryturę.

Zgodnie ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw kwota najniższej emerytury w Polsce w 2012 roku wynosi 799,18 zł miesięcznie. Z projektu rozporządzenia Rady Ministrów przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że emerytury w roku 2013 wzrosną o 4,48 %.