Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

Znalezienie pracy w naszym kraju to problem dla wielu ludzi młodych, ale nie tylko. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które straciły pracę w wieku pięćdziesięciu kilku lat, a wiec kilka lat przed emeryturą. Niekiedy maja one możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, jednak jeśli to niemożliwe, mogą jeszcze skorzystać z zasiłku przedemerytalnego,  przyznawanego  osobom, które utraciły zatrudnienie z winy pracodawcy.

Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która zarejestrowała się jako bezrobotny i pobierała przez co najmniej pół roku zasiłek dla bezrobotnych, jednak przede wszystkim istotny jest tutaj wiek i staż pracy uprawniającym do emerytury. W przypadku kobiet w wieku 56 lat staż ten wynosi co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn posiadających w chwili utraty pracy co najmniej 61 lat – 25 lat. Prawo do zasiłku maja jednak także kobiety, które ukończyły 55 lat i posiadają okresy składkowe w wymiarze 30 lat oraz mężczyźni w wieku 60 lat, których okresy składkowe muszą wynosić 35 lat, w obu przypadkach utrata zatrudnienia musi być z winy pracodawcy. Z zasiłku przedemerytalnego z przyczyn utraty pracy z winy pracodawcy możemy skorzystać jednak tylko wtedy, gdy pracowaliśmy w nim co najmniej pół roku. Ponadto aby móc skorzystać z takiej pomocy, w okresie posiadania statusu bezrobotnego i pobierania zasiłku dla bezrobotnych, nie możemy bez uzasadnienia odmówić podjęcia zatrudnienia.

Wysokość zasiłku przedemerytalnego niestety nie jest zbyt wysoka, zazwyczaj wynosi 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Dlatego osoby, które już uzyskały prawo do świadczenia przedemerytalnego mogą znów, bez konieczności zawieszania tych świadczeń pracować, ale pod warunkiem, że dochody nie przekraczają miesięcznie połowy najniższego wynagrodzenia.